Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti firmy JV domky s.r.o., dále jen Prodávající na straně jedné a objednavatelem (zákazníkem) na straně druhé, dále jen Kupující.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků..

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou Kupujícím.

Každá objednávka je považována za závaznou až potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Tímto potvrzením není automaticky zaslaná kopie objednávky.

V případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně Prodávajícího, nebo bylo u zboží uvedena chybná cena, má Prodávájící právo objednávku nepotvrdit a tím ji zrušit.

Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči Kupujícímu ohledně zboží, u kterého dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodejce od dodavatelů zboží získává. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně Kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s Kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit od smlouvy.

V případě objednání montáže výrobku Kupující musí mít před montáží dřevostavby platné všechny doklady k provedení stavby. Kupující se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí Prodejce. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se Kupující uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.

 

Platební podmínky a ceny

Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat cenu zakázky.

Platbu za objednané zboží je možno realizovat převodem dle smluvních podmínek v objednávkovém listě.

Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s Kupujícím v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráce.

 

Výběr a objednávání zboží

Objednávky přijímá Prodávající písemnou formou (poštou, e-mail). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, adresa montáže, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka Kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím.

JV domky s.r.o. je plátce DPH. Uváděná cena výrobků je včetně DPH.

Kupující v objednávce vyplní identifikační údaje, kterými jsou:

Jméno a příjmení

Ulice a číslo popisné

Město

Poštovní směrovací číslo (PSČ)

Mobilní telefon (Pevná linka)

Kontaktní e-mailová adresa

Pro úspěšný vzájemný obchod musí Kupující souhlasit s Obchodními podmínkami a se Všeobecnými podmínkami firmy JV domky s.r.o.  Vzájemným odsouhlasením a následným potvrzením objednávky se má za to, že Kupující Všeobecné a Obchodní podmínky četl a že s nimi souhlasí.

 

Ochrana osobních dat

Firma JV domky s.r.o. prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle Zákona o ochraně osobních údajů  v platném znění č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu Kupujícího.

Kupující se Souhlasem s dodacími a obchodními podmínkami dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely vyřízení objednávky. Tento souhlas má právo zákazník v budoucnu kdykoliv písemně odvolat.

 

Doprava zboží

Doprava je sjednávána s Kupujícím dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje Prodávající dopravu k objednavateli vlastním vozidlem. Přesný termín dodání nebo montáže je Kupujícímu předem oznámen.

Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Běžný termín dodání dřevostaveb se pohybuje okolo 2 až 4 týdnů v závislosti na vytíženosti dopravy. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, bude Kupující informován elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá od objednání a zaplacení zálohy. V případě objednání i nátěrů nebo impregnace dřevostavby se může termín dodání prodloužit.

Cena dopravy v objednávce platí pouze pro dopravu po zpevněné komunikaci. Dodání zboží po nezpevněné komunikaci může být odmítnuto. Kupující musí Prodávajícího informovat, že dodání je po nezpevněné komunikaci. Veškeré náklady za dodání po nezpevněné komunikaci jsou na vrub Kupujícího (doprava, přeložení, uskladnění, marná doprava, čekání, ...). Kupující si musí zajistit pracovní sílu, přiměřeně k velikosti a hmotnosti stavby, která pomůže řidiči složit náklad z auta, pokud tak nebylo dohodnuto s Prodávajícím jinak. Materiál se skládá z auta ručně. Materiál se nevozí autem s hydraulickou rukou.

 

Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od závazné objednávky Kupujícím je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou, dopravou a montáží smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

 

Vady, zboží, záruka

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost Prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží Kupujícím, vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Kupující je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky.  Na mechanické poškození výrobku při užívání se reklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění ,a to písemnou formou. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny majitelem firmy JV domky s.r.o..

 

Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je spotřebitel

Zboží je Kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 2991 odst. 1) NOZ). Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. montáž zahradního domku),

b) na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (např. úprava zahradních domků na přání zákazníka, nátěr dřevostaveb, zahradní domek s montáží),

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není Prodávající povinen přijmout k reklamaci!

 

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je podnikatel.

V případě, že Kupující je podnikatel, může být Kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady Kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.2.2015

 

 

ZPĚT NA ZAČÁTEK